fond

Firma

Historiek

Algemene voorwarden
 

Art. 1 : Algemeenheden

Alleen deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig. In geval van strijdigheid tussen de algemene verkoopsvoorwaarden van koper en die van ons, wordt er erkend dat deze laatste de voorrang zullen hebben, zelfs als de koper voorziet dat alleen zijn voorwaarden van toepassing zijn. Alle orders van de koper binden ons slechts na aanvaarding van onzentwege door het zenden van onze bevestiging van de order, dit onder onze hierin vermelde algemene en bijzondere voorwaarden.


Art. 2 : Geldigheid van de offertes

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking zijn de in onze offertes vermelde prijzen geldig gedurende één maand.

Art. 3 : Prijs

Onze prijzen zijn af onze magazijnen, zonder BTW, verpakking niet inbegrepen. De goederen reizen voor rekening en risico’s van de koper.
Onze prijzen zijn gebaseerd op de marktvoorwaarden op de dag van de levering.
Alle prijsverhoging die ons door de fabrieken zou opgelegd zijn op de moment van de levering, zal U automatisch in rekening gebracht worden, zijnde de extras van de variabele legering.
Voor een bestelling met een waarde minder dan 25 €, BTW niet inbegrepen, wordt er minimum 25 € aangerekend, BTW en transportkosten niet inbegrepen. Behoudens tegenstrijdige bepaling, zijn onze facturen betaalbaar op onze zetel van Verviers binnen de 30 dagen na het einde van de maand van de uitgiftedatum. Een disconto van 1% op de waarde van de goederen kan worden afgetrokken in geval van betaling binnen de 10 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Elke klacht met betrekking tot de factuur of de goederen dient ons schriftelijk binnen de 7 dagen na ontvangst hiervan bericht te worden.
Het terugsturen van goederen dient enkel en alleen op de volgende manier te gebeuren:
a. een schriftelijke aanvraag binnen de 8 dagen na levering ons toesturen (met vermelding van de datum, het bordereel nummer en de reden van het terugsturen
b. op onze beslissing en de modaliteiten van ons eventuele akkoord wachten
c. .In geval van ons akkoord moten de goederen franco onze magazijnen opgestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking en in het staat om terug verkoscht te worden en dit om aan het overeengekomen bedrag gecrediteerd te kunnen worden.
De op de vervaldag onbetaalde facturen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met moratoire intresten gelijk aan de op die datum van kracht zijnde wettelijke rentevoet vermeerderd met 4%.
Bovendien is de koper ook een forfaitaire vergoeding van 13% op de verschuldigde sommen met een minimum van 1000 Euro verschuldigd.
In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, wordt het geheel van de facturen van de koper onmiddelijk opeisbaar.


Art. 4 : Levering

De termijnen voor de levering die vermeld staan in onze offertes en bevestigingen van orders zijn slechts ter informatie gegeven. Een eventuele langere termijn kan geen aanleiding geven tot een schadevergoeding van welke aard ook ten voordele van de koper, noch aan een latere weigering de levering te aanvaarden, noch aan de ontbinding van de overeenkomst ten onze laste.
De koper kan geen gedeeltelijke levering weigeren.
De geleverde goederen kunnen +/- 10% variëren van de bestelde hoeveelheden.
Wij dringen erop aan dat de goederen bij ontvangst worden geverifieerd, zoals op gewicht, verpakking, hoeveelheid, afmetingen en het aantal pakken.


Art. 5 : Overdracht van de eigendom en van de risico's

De verkochte goederen, toebehoren hier inbegrepen, blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten.
Alle risico’s zijn ten laste van de koper.
De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
Tot op het ogenblik van de volledige betaling wordt er aan de koper verboden over de goederen op één of andere wijze te beschikken of deze te wijzigen zodat de waarde ervan verminderd zou worden.
Indien het krediet van de koper een minder gunstig keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren.
In geval van beslag of van betekening van een bevel door een derde, is de koper ertoe gehouden de verkoper hiervan onverwijld te verwittigen en kennis te geven aan deze derde van de in deze voorwaarden bepaalde eigendomsvoorbehoudsclausule.
Alle op het vervoer betrekking hebbende risico’s vallen alleen ten laste van de koper.

Art. 6 : Certificaten en kwaliteitsattesten

De certificaten en kwaliteitsattesten moeten uitdrukkelijk vermeld worden op de originele bestelbon en ons toegekomen zijn voor de voorbereiding v/d goederen.

Art. 7 : Verborgen gebreken

Indien het verkochte product aangetast is door een fabricagegebrek of door gebrek van de zaak dat het normale gebruik ervan zou verhinderen, gaan wij over tot de vervanging van het stuk dat wij als gebrekkig erkennen gedurende een periode van 3 maanden vanaf de levering met uitsluiting van alle andere schadevergoeding die ervoor bestemd zou zijn enige schade te vergoeden.
Huidige waarborg houdt van rechtswege op wanneer het verkochte goed verkocht, gehanteerd, opgeslagen, geïnstalleerd of gebruik is onder abnormale omstandigheden. Op straffe van verval is de koper ertoe gehouden ons onmidelijk schriftelijk en uiterlijk binnen 48 uren na het ontdekken van het bestaan van het gebrek waarvoor hij van plan is onze garantie op te vragen, te verwittigen door de aard en de omvang ervan te preciseren en door ons uit te nodigen het gebrekkige product te komen onderzoeken.


Art. 8 : Ontbinding

In geval een risico van insolvabiliteit van de koper zich zou voordoen, bij voorbeeld door het bestaan van geprotesteerde wissel(s), beslag in zijn hoofde, aangifte van bankkredieten of door de vernieting van zijn dekking door onze kredietverzekeringsmaatschappij alsook in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening, hebben wij het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden onverminderd ons recht aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Art. 9 : Bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting valt onder de exclusieve bevoegheid van de rechtbanken van Verviers.

 

Telephoon : 32(0)87 29 23 20
Privacy policy
Telefax : 32(0)87 29 23 29